Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1.Anvendelse


 1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.
 2. Herunder gælder, hvor andet ikke er udtrykkeligt fraveget ved HJ Tekniks ordrebekræftelse eller ved nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser:


 • Ved reparation NR06
 • Ved levering og montering af produkter – NLM94.
 • Ved vedligeholdelse og reparation – NU06.


Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem de nævnte almindelige betingelser – henholdsvis NR06, NLM94 og NU06 – og nærværende almindelig salgs- og leveringsbetingelser for HJ Teknik, har sidstnævnte forrang.


2.Tilbud og priser

 • Samtlige tilbudte og aftalte priser er gældende eksklusiv moms.
 • HJ Teknik har ret til godtgørelse for omkostningsstigninger i tiden efter tilbudsdatoen som følge af ændringer i    valutakurser og offentlige skatter og afgifter. Endvidere tages forbehold for mellemsalg.
 • Tilbud er gyldige i indtil 1 måned fra udskriftdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
 • Skal der tilkaldes eksterne underleverandører faktureres disse til deres listepris.


3.Levering og transport


 • Levering sker ”Ex Works” i henhold til Incoterms 2000, medmindre andet er aftalt.
 • Opgivne leveringstider er som udgangspunkt vejledende. Foreligger der en aftale om fast leveringstid, regnes leveringstiden fra den dag, hvor endelig ordre er bekræftet af HJ Teknik og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet i HJ Tekniks besiddelse.


4.Fakturering og betaling


 • Løbende arbejder faktureres månedsvis.
 • Medmindre andet er anført på fakturaen, er hele fakturabeløbet forfaldent til betaling netto kontant på fakturadato. Eventuel kasserabat fremgår af fakturaen.
 • Mindre fejl og mangler samt eventuelle leveringsforsinkelser berettiger ikke til tilbageholdelse af nogen del af betalingen.
 • Fra forfaldsdato beregnes en morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned. Ved fremsendelse af rykker beregnes et rykkergebyr på kr. 75,00.


5.Returnering


 • Leverede varer tages kun retur efter særskilt, forudgående skriftlig aftale med HJ Teknik. Produktionsvarer og skaffevarer tages ikke retur.


6.Ansvar for mangler


 • Over for den oprindelige køber indestår HJ Teknik for, at de leverede varer er mangelfrie.
 • Køber skal afholde omkostningerne og have risikoen for transporten af alle fejlagtige dele til HJ Teknik, mens HJ Teknik skal afholde omkostningerne og have risikoen i forbindelse med transporten af ombyttede eller reparerede dele til det i aftalen angivne bestemmelsessted eller – hvis et sådant ikke er angivet – til leveringsstedet. Når HJ Teknik har modtaget skriftlig reklamation i henhold til NU06 og NR06, skal manglen afhjælpes så hurtigt, som omstændighederne kræver. Hvis HJ Teknik udfører ovennævnte reparationer hos køberen, skal køberen afholde rejseomkostninger, diæter, rejsetidsgodtgørelse samt hotelophold for HJ Tekniks personale. Køber skal endvidere afholde omkostninger til demontering og montering.
 • Sælgerens ansvar for at opfylde sine forpligtelser, hvad angår afhjælpning af mangler, omfatter kun de af sælgeren leverede varer.

7.Ansvar for skade forårsaget af materiellet (produktansvar)


 • Uanset bestemmelsen i NL92, pkt. 36, henholdsvis NLM94, pkt. 67 gælder følgende:
 • HJ Teknik er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov nr. 371 af den 7. juni 1989 om produktansvar, dog således at en eventuel skadeserstatning begrænses til maks. DK 5.000.000,00 pr. skadelidte.
 • For skade på fast ejendom og løsøre er HJ Teknik alene ansvarlig, såfremt det påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af HJ Teknik eller andre, som HJ Teknik har ansvaret for. Ansvaret for sådan skade begrænses til maks. DK 5.000.000,00 pr. skade.
 • I det omfang HJ Teknik måtte blive pålagt produktansvar – for tings- eller personskade – over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde HJ Teknik skadesløs, i det omfang HJ Tekniks ansvar overskrider DK 10.000.000,00.


8.Lovvalg og værneting

 • Alle tvistigheder i forbindelse med ordrer eller kontrakter skal afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København, uanset om sagen anlægges af køber eller HJ Teknik.
 • I tvivl, så kontakt Henrik Jørgensen på telefon 60 61 17 56. eller Email Henrik@hjtm.dk

Download Salg og leveringsbetingelser i pdf